Sri Vimal Nath Shiksha Prashikshan Mahila Mahavidyalaya can be contacted at:

Sri Vimal Nath Shiksha Prashikshan Mahila Mahavidyalaya
Sidhauli
Sitapur - 261303
Uttar Pradesh

Phones: 05864273215, 09839892133,

E-mail: svnweico@rediffmail.com

Principal

Dr Arun Singh Chauhan
Sri Vimal Nath Shiksha Prashikshan Mahila Mahavidyalaya
Sidhauli
Sitapur - 261303
Uttar Pradesh

Registered Address

Sri Vimal Nath Shiksha Prashikshan Mahila Sansthan
Vivek Nagar
Sidhauli
Sitapur - 261303
Uttar Pradesh